Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Ερευνητικά Προγράμματα » DESCI

Ευρωπαϊκό Έργο DESCI

 

To Ευρωπαϊκό έργο DESCI επικεντρώνεται στην βελτίωση των Ευρωπαϊκών Μεθοδολογικών Προτύπων της εναλλακτικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού συστήματος, που αφορά την δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μέσω της ανάπτυξης, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός πακέτου μεθοδολογικών εργαλείων για δασκάλους, μαθητές και καθηγητές, επικεντρωμένου στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (TIC), το οποίο θα είναι σπονδυλωτό, απλό και εύκολο στη χρήση. Αυτά τα πακέτα εργαλείων θα επιδράσουν κυρίως σε δύο βασικές ομάδες δεξιοτήτων:

Βασικές δεξιότητες

 • Επίλυση προβλημάτων και επιστημονική σκέψη: εξερεύνηση της πραγματικότητας και επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με αυτή,
 • Δεξιότητες σχετικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (TIC)

Τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες

 • Δημιουργία ευκαιριών για τους μαθητές, σε συνέργεια με συστήματα επιχειρήσεων, ώστε να εφαρμόζουν σε πραγματικές συνθήκες τις τεχνολογικές δεξιότητες που αποκτούν, παρέχοντας λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και τη δημιουργώντας νέα εμπορεύσιμα προϊόντα

Στόχοι

 • Βελτίωση των δυνατοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο να προετοιμάζει τους μαθητές ώστε να παρακολουθούν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη διασύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας,
 • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας Ευρωπαϊκής μεθοδολογίας εργασίας στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμα πρότυπα ποιότητας στη διαχείριση της εναλλακτικής εκπαίδευσης,
 • Ενίσχυση της σχολικής επάρκειας ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας (αναλυτική ικανότητα, επιστημονική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα και δεξιότητες σχετικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (TIC)),
 • Ενίσχυση της σχολικής επάρκειας ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν για να χρησιμοποιήσουν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας που είναι περισσότερο συχνές στον τεχνολογικό τομέα, ακόμη και χάρη σε συνεργασίες με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν την τεχνολογία στο σχολείο,
 • Ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών να πραγματοποιούν βιώσιμες επιλογές σταδιοδρομίας,
 • Προώθηση της δημιουργίας μιας προσέγγισης «από τη βάση ως την κορυφή» των διαχειριστικών εργαλείων της εναλλακτικής εκπαίδευσης,
 • Προώθηση της δημιουργίας κοινοτήτων καινοτομίας, τα μέλη των οποίων θα υιοθετήσουν το προτεινόμενο σύστημα

Η επίτευξη των στόχων από την συνέργεια του έργου θα ενισχυθεί από:

 • την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων CREAT-IT, BIOHEAD – CITIZENS PROJECT, SCICAFE 2.0 και PLAY4GUIDANCE,
 • την ισχυρή διασύνδεση με το σχολικό σύστημα,
 • την μεθοδολογία που υιοθετείται, η οποία εμπλέκει τους τελικούς χρήστες από πρώιμο στάδιο, στο σχεδιασμό εργαλείων, προωθώντας ένα διαμοιραζόμενο και συμμετοχικό σύστημα διανομής.

Έτσι, εστιάζοντας στην εναλλακτική εκπαίδευση, το έργο DESCI θα ενεργήσει με όρους μεθοδολογίας υλοποίησης και αναπτυξιακών εργαλείων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξασφάλιση επαρκών και παρόμοιων προτύπων για όλες τις χώρες-μέλη (ισότητα των ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες).