Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Επιτροπές Τμήματος » Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Συντονιστικές Επιτροπές των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΦΠΨ

 

• Π.Μ.Σ. «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»:

Αναπλ. Καθηγήτρια Έλση Μπακονικόλα - Γιαμά

Επίκ. Καθηγητής Ε. Πρωτοπαπαδάκης.

Επικ. Καθηγητής Γεράσιμος Κακολύρης

 

• Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»:

 Καθηγητής Γ. Παπακωνσταντίνου

Καθηγητής Γ. Πασιάς

Επίκ. Καθηγητής ∆. Φωτεινός.

 

• Π.Μ.Σ. «ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ»:

 Καθηγήτρια Ε. Φρυδάκη

 Καθηγήτρια Μ. Φουντοπούλου

Επίκ. Καθηγήτρια Ε. Μηλίγκου.

 

• Π.Μ.Σ. «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»:

Καθηγήτρια ∆. Σιδηροπούλου

Επίκ. Καθηγήτρια Φ. Ίσαρη

Επίκ. Καθηγήτρια Θ. Κάββουρα-Σισσούρα.

 

• Π.Μ.Σ. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»:

Καθηγήτρια Α. Παπαστυλιανού

Επίκ. Καθηγήτρια Α. Ράλλη

Επίκ. Καθηγήτρια Φ. Ίσαρη.