Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Ακαδημαϊκές Μονάδες » Εργαστήρια » Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 Διευθύντρια: Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Δασκολιά

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) αποτελεί διοικητική μετεξέλιξη και επιστημονική προέκταση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής (Κε.Π.Α.) που ιδρύθηκε το 1992 στον Τομέα
Παιδαγωγικής, του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στεγάζεται στον ίδιο χώρο λειτουργίας του Κε.Π.Α. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής (γραφείο 522, 5ος όροφος).

Η αποστολή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι διττή: (α) ανάπτυξη της έρευνας, και (β) στήριξη της εκπαιδευτικής πράξης σε σχέση και προς όφελος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πιο ειδικά, η λειτουργία του Εργαστηρίου επιδιώκει την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 • να ενθαρρύνει την έρευνα σε σχέση με τις διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες και τις συνθήκες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές και σε άλλες ομάδες του
  πληθυσμού,
 • να υποστηρίξει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης,
 • να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει ερευνητικά τους φοιτητές που μετέχουν σε προγράμματα του μεταπτυχιακού κυρίως κύκλου σπουδών,
 • να ενισχύει την έρευνα και να υποστηρίξει εφαρμογές γύρω από τη βασική εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
 • να προωθήσει τη συνεργασία σε θέματα έρευνας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μεταξύ ακαδημαϊκών και άλλων φορέων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο,
 • να προχωρήσει στην οργάνωση επιστημονικών, επιμορφωτικών κ.ά. εκδηλώσεων και συναντήσεων σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 • να παρέχει υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α΄53).

Οι κύριες δραστηριότητες του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι:

 • Ερευνητικές: η διεξαγωγή ερευνών και μελετών στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτικές: η διεξαγωγή μαθημάτων και σεμιναρίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Πληροφόρησης: η ανάληψη δραστηριοτήτων για την ενημέρωση και κατάρτιση ατόμων και κοινωνικών ομάδων σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 • Τεκμηρίωσης: η δημιουργία και παροχή διδακτικού και πληροφοριακού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών, το Εργαστήριο εκδίδει το επιστημονικό και ενημερωτικό περιοδικό «Περιβαλλοντική Αγωγή. Θέματα και Προβληματισμοί».

Εκτός, όμως, από τη σαφή ερευνητική και εκπαιδευτική διάσταση στην αποστολή του, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εξ’ ορισμού θέτει και εξυπηρετεί σημαντικούς κοινωνικούς στόχους. Με δεδομένο ότι ως ερευνητική και εκπαιδευτική μονάδα προωθεί την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κεντρική επιδίωξη της οποίας είναι η διαμόρφωση πολιτών ικανών να δημιουργήσουν μια νέα περιβαλλοντική και κοινωνική τάξη πραγμάτων, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανάγεται σε φορέα πρόκλησης και επίτευξης κοινωνικών αλλαγών. Παράλληλα, οι καινοτομίες που εισάγει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση, μέσα από τις διεπιστημονικές θεωρήσεις, τις νέες διδακτικές στρατηγικές και παιδαγωγικές πρακτικές, καθιστούν τόσο την ίδια όσο και όποιο φορέα τη στηρίζει, εν δυνάμει πυρήνες ανανέωσης του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος, κατά προέκταση δε και της κοινωνίας στο σύνολό της.