Αρχική σελίδα » Το Φ.Π.Ψ. » Ακαδημαϊκές Μονάδες » Εργαστήρια » Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

 Διευθυντής: Καθηγητής Πολυχρόνης Κυνηγός

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://etl.ppp.uoa.gr/

1. Στόχοι

Στόχοι του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι οι εξής:

 • Να προσφέρει σύγχρονο και ολοκληρωμένο διδακτικό έργο στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των καθηγητικών σχολών.
 • Να προσφέρει επιμορφωτικό έργο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.
 • Να συμβάλλει στη γνώση για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις Σύγχρονες Τεχνολογίες (Σ.Τ.) στην Εκπαίδευση.
 • Να συνεισφέρει στην παραγωγή νέας ιδεολογίας για το ρόλο του σχολείου στην αυριανή κοινωνία.
 • Να αναπτύξει γνώση για τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία που μπορεί να αναπτυχθεί με τη χρήση των Σ.Τ.
 • Να αναπτύξει πρωτότυπες ιδέες και υλικό αξιοποίησης των Σ.Τ. για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό.
 • Να υποστηρίξει το αναπτυξιακό έργο της πολιτείας σχετικά με την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με την αξιοποίηση των Σ.Τ.

2. Τομείς δράσης

 • Διδασκαλία

Παροχή της δυνατότητας άσκησης κυρίως των μεταπτυχιακών (αλλά και προπτυχιακών) φοιτητών, της δυνατότητας βιβλιογραφικής και άλλης διερεύνησης, καθώς και της δυνατότητας επιστημονικής συνεργασίας και επικοινωνίας από απόσταση με την αξιοποίηση του διαδίκτυου.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Σύγχρονων Τεχνολογιών.

 • Έρευνα

Εφαρμοσμένη έρευνα στις διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες που διαμορφώνονται με την αξιοποίηση εργαλείων υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας, στις νέες κοινωνικές δυναμικές σε επίπεδο σχολικής τάξης, σχολείου και εκπαιδευτικού συστήματος. Γνωστικά αντικείμενα μέχρι τώρα κατά σειρά όγκου ερευνητικού έργου: Μαθηματικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Φυσική, Ελληνική Γλώσσα. Επίπεδα: Α΄βάθμια και Β΄βάθμια Εκπαίδευση.

Έρευνα σε ευρύτερο πεδίο της αξιοποίησης της εν λόγω τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και εργαλείων που να αξιοποιούν παιδαγωγικά τις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες. Ανάπτυξη διαδικασιών και κριτηρίων αξιολόγησης σχετικών εργαλείων εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εγκαθίδρυσης καινοτομιών βασισμένων στην αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας. Συνεισφορά στην Εκπαιδευτική Πολιτική για την ένταξη των Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Σχολεία.


3. Πεδία έρευνας

 • Δημιουργία και υποστήριξη κοινοτήτων δράσης ως νέων μορφών συλλογικότητας.
 • Διαμόρφωση μαθηματικών νοημάτων με μικρόκοσμους.
 • Συστημική προσέγγιση εγκαθίδρυσης καινοτομιών βασισμένων στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
 • Εκπαιδευτική πρακτική και επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
 • Επικοινωνιακή ικανότητα και συνεργατική μάθηση.
 • Δομικά χαρακτηριστικά διερευνητικού λογισμικού.


4. Αναπτυξιακό έργο

 • Αρχιτεκτονική ανάπτυξης διερευνητικού λογισμικού για την εκπαίδευση.
 • Ψηφίδες διερευνητικού λογισμικού για την εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό: «Μικρόκοσμοι» διερευνητικής μάθησης.
 • Σχέδια Δραστηριοτήτων (‘Σενάρια’) διερευνητικής μάθησης.