Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Π.Μ.Σ. Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός

 Π.Μ.Σ.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

 

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός», το οποίο λειτουργεί στο Τμήμα ΦΠΨ από το ακαδημαϊκό έτος  2015 -2016 σε αντικατάσταση του Π.Μ.Σ.«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» (ΦΕΚ 951/τ.Β΄/27-5-2017).

Το νέο πρόγραμμα, αναμορφωμένο ως προς τα μαθήματα, την πρακτική άσκηση των φοιτητών και την οργάνωσή του, στοχεύει   στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στον χώρο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η προσφορά επιστημονικών γνώσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα και πράξη και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου που προωθούν τους στόχους της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός του είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα βοηθούν τους ανθρώπους στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Προκειμένου να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι το ΠΜΣ παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού διεθνώς και αναπτύσσει κατάλληλες συνεργασίες με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ψυχοπαιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών  Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων με αυξημένα προσόντα (επιμόρφωση, εμπειρία ή αξιόλογο επιστημονικό έργο στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή/και την Επαγγελματική Συμβουλευτική – λεπτομέρειες αναφέρονται στην  ενότητα «Προκηρύξεις και επιλογή φοιτητών»).

Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.

 

 πίσω